W związku z zamiarem połączenia spółki GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Solidarności 173, 00-877 Warszawa, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171521, REGON: 015517912, NIP: 5252273929 („Spółka Przejmująca”) oraz Hogg Robinson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, Polska, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000262829, REGON: 140532240, NIP: 5222820580 („Spółka Przejmowana”), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”) w dniu 27 marca 2020 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).


W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 2 1ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie na stronie internetowej, do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Publication about merger plan


In relations to the planned merger of the company GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, address: Aleja Solidarności 173, 00-877 Warsaw, Poland, entered into the entrepreneurs register held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number: 0000171521, Business ID no.: 015517912, Taxpayer ID. no.: 5252273929 („Acquiring Company”) and Hogg Robinson Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, address: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warsaw, Poland, entered into the entrepreneurs register held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number: 0000262829, Business ID no.: 140532240, Taxpayer ID. no.: 5222820580 („Taken Over Company”), the management boards of the companies, acting pursuant to Article 498 and subsequent of the act dated 15 September 2000 r. Commercial Companies Code („CCC”) on 27 March 2020 agreed the merger plan of the above companies („Merger Plan”).


In relations to the above, the Management Board of the Acquiring Company and the Management Board of the Taken Over Company, based on Article 500 § 2 and 2 1 CCC, hereby makes available to the public, free of charge, the Merger Plan with appendices, indicating also that it will be continuously available on the website, until completion of the shareholders meeting adopting the merger resolution.

 


pdf – plan połączenia wraz z załącznikami